AporiaDirectors Kang Shin Gyu

Writers Kang Shin Gyu

Producers Kang Shin Gyu

Genre Experimental

Duration 00:14:33

Country Korea, Republic of