TraditionDirectors Zhanuzak Mamytov

Writers Zhanuzak Mamytov

Producers Stambulbek Mambetaliev

Genre drama

Duration 13.10

Country Kyrgyzstan